1

Bro.Bakht Singh telugu Books

బలమైన పునాది దేవుడు సమస్తమునుదేవుని సంపూర్ణత 


 దేవుడు ఏర్పరచుకోనిన వారు


 దేవుని నివాస స్థలము 


 ఎంతో గొప్ప మర్మము 


 ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను 


కట్టుదము రండి 


మన స్వాస్థ్యము 


నా సన్నిధిలో నడుచుకోనుము 


 నిజమైన స్వాతంత్ర్యము 


 నిజమైన ఉప్పు 


 పరిపూర్ణ రక్షణ 


పరిశోధింపజాలని 


 సంతోషకరమైన వివాహజీవితమునకు దైవ నియమములు 

                                  
 విజయమునకు ఉన్నత మార్గము 


విస్తారమైన పనులు 


 ఏడు పరలోకపు విషయములు 


 యెహోవా స్వరము 


యేసు వైపు చూచుచు